Vybíráme z aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: neželezné kovy | topic: non-ferrous metals

Více

Hliník a jeho slitiny z pohledu historie, současnosti a budoucnosti

Aluminium and its alloys from the perspective of the history, the present and the future

Více

Jak se mění mechanické vlastnosti vybraných slévárenských hliníkových slitin v rámci materiálových norem

How the mechanical properties of chosen foundry aluminium alloys change within their material standards

Více

Měrná elektrická vodivost k hodnocení vlastností slitin neželezných kovů

Specific electric conductivity for evaluation of non-ferrous alloys properties

Více

Optimalizace lití odlitku ze slitiny UNIFONT 90

Optimization of pouring the casting of the UNIFONT 90 alloy

Více

Zkušenosti se separačními postřiky kovových forem pro slitiny AlSi

Experience with separating sprays of metal moulds for AlSi alloys

Více