Vybíráme z aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: FOND-EX + Průmysl 4.0 | topic: FOND-EX + Industry 4.0

Více

Vstříc výzvám Průmyslu 4.0

Více

Měnící se požadavky na kompetence zaměstnanců v hutním průmyslu v souvislosti s trendem Průmysl 4.0

Changing requirements for competence of employees in the metallurgical industry related to the Industry 4.0

Více

Nové požadavky na kompetence manažerů a pracovníků v Průmyslu 4.0

New competence requirements of managers and employees in the Industry 4.0

Více

Jak zásadní je pro české slévárenství koncept Průmysl 4.0?

How crucial is the Industry 4.0 concept for the Czech foundry branch?

Více

Průmysl 4.0 a ekologický pohled na technickou přípravu a výrobu fi nálních produktů

Industry 4.0 and an ecological view of technical preparation and production of final products

Více