Vybíráme z aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: Informační technologie ve slévárenství | topic: IT in foundry industry

Více

Vize Odborné komise pro informatiku a automatizaci a její přínos pro české slévárenství

Vision of the Specialized Commission for Informatics and Automation and its contribution to the Czech foundry industry

Více

Investice sléváren v kontextu automatizace a informatizace

Investment of foundries in the automation and informatization context

Více

Virtualizace ve slévárenství

Virtualization in foundry industry

Více

Podpora manažerského rozhodovacího problému ve slévárenském podniku s využitím teorie hromadné obsluhy: projekt fi nálního popisování dílců

Support of managerial decision-making problem in a foundry company with the usage of queueing theory: a project of the final marking of parts

Více

Robotizovaná apretace odlitků

Robotized finishing of castings

Více