Základní informace

SLÉVÁRENSTVÍ je odborný časopis pro českou a slovenskou slévárenskou veřejnost, spolupracovníky sléváren, dodavatelské a konstrukční firmy, obchodní organizace aj. První dvojčíslo bylo vydáno v březnu roku 1953 zásluhou akademika Františka Píška, který také zastával funkci vedoucího redaktora.

Velmi dobrou spoluprací také dalších šéfredaktorů a šéfredaktorek, kterými byli prof. JUDr. Vladislav David, DrSc., Ing. Jaroslav Drápela, CSc., Ing. Oldřich Shromáždil, CSc., Mgr. František Urbánek, Mgr. Alena Svobodová a Mgr. Helena Šebestová, s předními slévárenskými odborníky je stále udržována vysoká odborná úroveň publikovaných článků.

V roce 1991 se stal novým vydavatelem časopisu Slévárenství Svaz sléváren České republiky, který změnil hospodářské podmínky jeho vydávání. Časopis Slévárenství spolupracuje s redakcemi zahraničních slévárenských časopisů.

Od roku 2016 byla redakční radou odsouhlasena koncepce vydávání jednotlivých čísel vždy s monotematickým zaměřením, která však mohou obsahovat i články mimo uvedené téma; jedno dvojčíslo je věnováno vybraným přednáškám Slévárenských dnů.

Za 65 let existence časopisu Slévárenství se na jeho profilu podílelo přes 1500 autorů a na stránkách časopisu bylo publikováno přes 4200 odborných článků. Časopis Slévárenství po celou dobu aktivně působil na výchovu několika generací odborníků.

Od roku 2001 je vydáván i v elektronické podobě.
Od roku 2008 vychází časopis Slévárenství 6× za rok.

ISSN 0037-6825
Povolení MK ČR – registrační značka: MK ČR E 4361
Náklad: 450–750 ks