Pokyny pro autory

 

Informace a pokyny pro autory odborných článků

Odborné články zařazené do hlavní, přední části časopisu přinášejí vědecké a teoretické poznatky z oblasti slévárenství. Příspěvky jsou publikovány v českém nebo slovenském jazyce, po dohodě je možné i paralelní zveřejnění článku v angličtině. Po poskytnutí článku redakci Slévárenství nesmí autor nabídnout článek k publikaci jinému časopisu. Autorská práva přecházejí po zveřejnění na vydavatele. Po přijetí odborného článku je příspěvek zaslán k recenznímu posouzení, kdy recenzent schválí článek k publikaci v původním znění, nebo rozhodne o doplnění či přepracování článku na základě připomínek. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy textu. Před vydáním časopisu obdrží hlavní autor náhled zalomeného textu v pdf k autorské korektuře. Sazbu a grafickou úpravu zajišťuje grafické studio vydavatele. Po vydání časopisu je každému autorovi zaslán autorský výtisk.

Text – formální stránka
rozsah: cca 17 000 znaků
řádkování: 1,5
velikost písma: 12
font: Times New Roman
vzhled stránky: okraje všude 2,5 cm

Obrazový materiál, tabulky
obrázky: zaslat také zvlášt v tiskové kvalitě, min. 300 dpi, formát: jpg, pdf, tiff
tabulky: v programu Word nebo Excel
grafy: v programu Excel
Uvedené obrázky a tabulky citovat v textu (obr. 1, tab. I).

Text – obsahová stránka, struktura
Nadpis příspěvku v češtině + angličtině.
Anotace česky + anglicky.
Seznam autorů a spoluautorů včetně uvedení akademických titulů, pracoviště a e-mailu.
Úvod, stať, závěr; bibliografické citace dle ČSN ISO 690. Text rozdělený na kapitoly a podkapitoly.
Jazykové prostředky, stylistika: příspěvek musí splňovat požadavky kladené na odborný text; spisovný jazyk; termíny; vyjadřování v trpném rodě, příp. použití autorského plurálu atd.

Kritéria hodnocení příspěvku při recenzním řízení

Formální stránka

 • rozsah příspěvku;
 • struktura/členění textu (přehlednost uspořádání příspěvku);
 • odpovídající názvy kapitol;
 • odpovídající obrázky a tabulky.

Obsahová stránka

 • vhodnost zveřejnění příspěvku s ohledem na oborové zaměření;
 • původnost článku (zřetelné oddělení poznatků autora od poznatků z literárních zdrojů);
 • odborná úroveň;
 • věcná správnost.

Autoři a spoluautoři

Autory a spoluautory prosíme o dodání následujících údajů a zaslání aktuální portrétní fotografie v elektronické podobě: 

 • jméno, příjmení, akademické tituly;
 • zaměstnavatel;
 • adresa vč. PSČ (adresa zaměstnavatele nebo doručovací adresa, na kterou lze zaslat autorský výtisk);
 • telefon, e-mail.

Uvedené údaje slouží výhradně pro potřeby redakce. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů: https://www.svazslevaren.cz/cs/o-nas/o-svazu/.


 

Informace a pokyny pro autory článků zařazených do sekce Z praxe

V případě článků zařazených do sekce Z praxe platí pro autory podobná kritéria jako pro autory odborných článků vyjma recenzního posouzení. Jde o příspěvky popisující příklady zavádění nebo využití nových technologií nebo zařízení, použití různých softwarů, modernizaci výroby apod. Nejedná se o příspěvky komerčního charakteru.
Příspěvky jsou publikovány v českém nebo slovenském jazyce, po dohodě je možné i paralelní zveřejnění článku v angličtině. Autorská práva přecházejí po zveřejnění na vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy textu. Před vydáním časopisu obdrží hlavní autor náhled zalomeného textu v pdf k autorské korektuře. Sazbu a grafickou úpravu zajišťuje grafické studio vydavatele. Po vydání časopisu je každému autorovi zaslán autorský výtisk.

Text – formální stránka
rozsah: cca 17 000 znaků
řádkování: 1,5
velikost písma: 12
font: Times New Roman
vzhled stránky: okraje všude 2,5 cm

Obrazový materiál, tabulky
obrázky: zaslat také zvlášť v tiskové kvalitě, min. 300 dpi, formát: jpg, pdf, tiff
tabulky: v programu Word nebo Excel
grafy: v programu Excel
Uvedené obrázky a tabulky citovat v textu (obr. 1, tab. I).

Text – obsahová stránka, struktura
Nadpis příspěvku v češtině.
Seznam autorů a spoluautorů včetně uvedení akademických titulů, pracoviště a e-mailu.
Úvod, stať, závěr; bibliografické citace dle ČSN ISO 690.
Text rozdělený na kapitoly a podkapitoly.
Jazykové prostředky, stylistika: příspěvek musí splňovat požadavky kladené na odborný text; spisovný jazyk; termíny; vyjadřování v trpném rodě, příp. použití autorského plurálu atd.

Autoři a spoluautoři
Autory a spoluautory prosíme o dodání následujících údajů a zaslání aktuální portrétní fotografie v elektronické podobě:

 • jméno, příjmení, akademické tituly;
 • zaměstnavatel;
 • adresa vč. PSČ (adresa zaměstnavatele nebo doručovací adresa, na kterou lze zaslat autorský výtisk);
 • telefon, e-mail.

Uvedené údaje slouží výhradně pro potřeby redakce. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů: https://www.svazslevaren.cz/cs/o-nas/o-svazu/.

 

Informace pro autory příspěvků do sekce Rubriky

Příspěvky v oddíle Rubriky informují čtenáře o dění v různých slévárenských organizacích, o plánovaných nebo již proběhlých akcích, zajímavostech a novinkách v oboru, o zahraničních slévárenských časopisech, o dění na univerzitách apod. Nejedná se o příspěvky komerčního charakteru. Vzhledem k množství a rozmanitosti rubrik je vhodné rozsah příspěvku předem konzultovat s redakcí. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy a případného zkrácení textu. Před vydáním časopisu obdrží autor náhled zalomeného textu v pdf k autorské korektuře. Sazbu a grafickou úpravu zajišťuje grafické studio vydavatele. Po vydání časopisu je každému autorovi zaslán autorský výtisk.