Grafické inzeráty - pokyny pro autory

Tyto pokyny platí pro zadávání inzerátů tj. pro obrazovou podobu. Vedle toho jsou vydány oddělené pokyny pro

 • komerční články (PR články), jsou v záložce webu Pro autory – Komerční články
 • odborné (nekomerční) články, jsou v záložce webu Pro autory – Odborné články
 • ostatní textové příspěvky typu krátkých sdělení, jsou v záložce webu Pro autory - Ostatní texty

Zaslané inzeráty jsou publikovány v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce. Termín odevzdání příspěvku do redakce se řídí vydavatelským plánem zveřejněným jednak v časopise samotném, jednak na www.casopis-slevarenstvi.cz v oddíle Ediční plán. Ceník je uveden v oddíle Pro inzerenty – Ceník. Před vydáním časopisu obdrží autor náhled zalomeného textu ve formátu pdf k autorské korektuře. Pokud se autor k náhledu nevyjádří do čtyř pracovních dnů (včetně dne přijetí a odeslání), je text považován za schválený. Při opožděném odevzdání návrhu příspěvku autorem do redakce může být doba stanovená redakcí k autorské korektuře zkrácena. Po vydání časopisu je každému inzerentovi zaslán autorský výtisk zdarma. V případě, že inzerent má zájem o více výtisků, požádá o to redakci před uzávěrkou komerčních článků. Cena autorského výtisku navíc je uvedena v oddíle Předplatné. Sazbu a grafickou úpravu zajišťuje zadavatel. V případě dohody může službu zajistit grafické studio vydavatele za cenu podle ceníku nebo individuálního ujednání. V případě zájmu zadavatele bude na webu časopisu zdarma uveřejněno jeho logo po dobu tří měsíců od vydání daného čísla. Svůj zájem zadavatel projeví zasláním loga redakci. Logo v tiskové kvalitě ve formátu jpg., nebo png.

Požadavky na tisková data

•    barevný prostor CMYK (bez vložených profilů)
•    ICC profily barev nejsou povoleny (používáme ofsetový tisk)
•    spady 3 mm vytvořit ze všech čtyř stran bez ohledu na hřbet, dvojstrany apod., viz obrázky níže
•    veškeré texty převedené do křivek
•    text a vektory vkládat do samostatné vrstvy nad transparentní objekty (stíny apod.) 
•    černý text ve složení 0/0/0/100 CMYK 
•    rozlišení nejméně 300 dpi
•    tiskové PDF musí být do verze 1.4 včetně, jinak se ztrácí průhlednosti

 

Zadavatel redakci zašle (pokud již tak nebylo učiněno v minulosti) – nejpozději při odevzdání návrhu inzerátu

 • příjmení, jméno, tituly zadavatele
 • telefon (nebude zveřejněn)
 • e-mail (nebude zveřejněn)
 • jméno firmy zadavatele (bude zveřejněno na přání)
 • fakturační údaje:
  • v případě fyzické osoby – jméno, adresu bydliště a PSČ, u OSVČ i IČ, mail pro zaslání faktury
  • u společnosti – název, adresu, PSČ, IČ a spisovou značku vedenou u rejstříkového soudu. DIČ – pokud je společnost nebo OSVČ plátcem daně,                 doručovací adresu (pokud se liší od adresy fakturační), na kterou lze zaslat autorský výtisk a případně výtisky navíc, mail pro zaslání faktury

Zadavatel redakci může zaslat

 • Logo v tiskové kvalitě ve formátu jpg nebo png,  v případě zájmu o bezplatné uveřejnění na webu časopisu

Uvedené údaje slouží výhradně pro potřeby redakce. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů: https://www.svazslevaren.cz/…nas/o-svazu/

První stránka obálky

Ostatní stránky