Komerční články

Pokyny pro autory komerčních článků zadávaných do Slévárenství

Tyto pokyny platí pro komerční články (PR články) v jejich textové podobě. Vedle toho jsou vydány oddělené pokyny pro

 • pokyny pro samotné inzeráty, jsou v záložce webu Pro inzerenty – Pokyny
 • odborné (nekomerční) články, jsou v záložce webu Pro autory – Odborné články
 • příspěvky do oddílu časopisu Lidé ve Slévárenství v záložce webu Pro autory – Ostatní texty.

Pro samotné inzeráty, tj. obrazovou podobu, platí samostatné pokyny. Pro články odborné nekomerční jsou vydány samostatné pokyny. Rovněž tak příspěvky pro oddíl Lidé ve Slévárenství jsou upraveny oddělenými pravidly.

Tyto pokyny platí pro odborné nekomerční články.

Redakce přijímá příspěvky v českém nebo slovenském jazyce. Autorská práva přecházejí po zveřejnění na vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy a úpravy délky textu. Pokud je v článku uvedeno více autorů, je za autora v níže uvedeném smyslu považován autor uvedený v článku jako první.

Termín odevzdání příspěvku do redakce se řídí vydavatelským plánem zveřejněným jednak v časopise samotném, jednak na www.casopis-slevarenstvi.cz v oddíle Ediční plán. Ceník je uveden v oddíle Pro inzerenty – Ceník.

Před vydáním časopisu obdrží autor náhled zalomeného textu ve formátu pdf k autorské korektuře. Pokud se autor k náhledu nevyjádří do čtyř pracovních dnů (včetně dne přijetí a odeslání), je text považován za schválený. Při opožděném odevzdání návrhu příspěvku autorem do redakce může být doba stanovená redakcí k autorské korektuře zkrácena.

Po vydání časopisu je autorovi zaslán zdarma autorský výtisk. V případě, že autor má zájem o více výtisků, požádá o to před uzávěrkou komerčních článků redakci. Cena pro rok 2021 je 135 Kč/ks včetně poštovného + DPH.

Sazbu a grafickou úpravu zajišťuje grafické studio autora. Pokud by autorem předaný text vyžadoval rozsáhlejší grafickou úpravu na náklady časopisu, redakce na to autora upozorní a dohodne s ním další postup. V případě zájmu zadavatele bude na webu časopisu zdarma uveřejněno jeho logo po dobu tří měsíců od vydání daného čísla. Svůj zájem zadavatel projeví zasláním loga redakci. Formální stránka textu

 • rozsah vždy po dohodě s redakcí
 • rozsah je určován počtem tzv. autorských stránek (nikoliv normostránek), autorská stránka je určena následovně:
  • okraje po stranách 2,5 cm, okraje nahoře a dole 2,5 cm
  • řádkování 1,5 řádku
  • font: podle volby autora, doporučený je Times New Roman nebo ARIAL velikost písma max. 10
  • rozpal (vodorovná hustota písma) 0 – pokud ho autor nastavuje
 • při použití písma Times New Roman velikosti 10 je pro naplnění 1 stránky v časopise nutno počítat cca 1,6 autorské stránky, při použití písma ARIEL cca o 20 % více
 • za nadpisem článku je vhodné uvést buď jméno autora/autorů, nebo uvést zadavatele, nebo obojí
 • pokud je autorů více, uvést hlavního autora jako prvního
 • obrazové přílohy zaslat odděleně i v případě, že jsou zařazeny v textu
 • u obrázků, grafů apod. musí být uveden zdroj i v případě, že zdrojem je autor
 • text ve Wordu (jakákoliv verze) pokud posíláte jen text
 • pokud jsou v článku fotografie, tabulky apod. a verze Wordu autora je vyšší než 2013, potom text dodat ve formátu wordovském i ve formátu pdf
 • rozlišení obrázků aj. min. 300 dpi ve velikosti 1:1

Obrazový materiál

 • obrázky a fotografie v tiskové kvalitě, min. 300 dpi ve velkosti 1:1, formáty: jpg, pdf, tiff,
 • tabulky – v programu Word nebo Excel
 • grafy – v programu Excel
 • obrazový materiál – vyznačit v textu jejich polohu buď odkazem v textu, nebo přímo jejich vložením, to však neruší požadavek dodat je odděleně

Autor redakci zašle (pokud již tak nebylo učiněno v minulosti) – nejpozději při odevzdání návrhu článku

 • potřebný obrazový materiál
 • příjmení, jména, akademické tituly – pokud mají být uveřejněny
 • telefon (nebude zveřejněn)
 • e-mail (na přání nebude zveřejněn)
 • jméno firmy (na přání nebude zveřejněno)
 • pokud žádá výtisky navíc zašle fakturační údaje:
  • v případě fyzické osoby – jméno, adresu bydliště a PSČ, u OSVČ i IČ
  • u společnosti – název, adresu, PSČ, IČ a spisovou značku vedenou u rejstříkového soudu. DIČ – pokud je společnost nebo OSVČ plátcem daně
 • doručovací adresu (pokud se liší od adresy fakturační), na kterou lze zaslat nárokový výtisk a případné výtisky navíc

Autor redakci může zaslat

 • Aktuální portrétní fotografii v elektronické podobě, v tiskové kvalitě – v případě zájmu o uveřejnění v záhlaví článku
 • Logo v tiskové kvalitě – v případě zájmu o bezplatné uveřejnění na webu časopisu

Osobní údaje slouží výhradně pro potřeby redakce. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů: https://www.svazslevaren.cz/…nas/o-svazu/