O nás

Zaměření časopisu

©Slévárenství publikuje informace pro odbornou slévárenskou veřejnost i pro informované laiky o nových poznatcích z oboru výroby a zpracování odlitků. Informuje rovněž o možnostech dodavatelů surovin, zařízení či služeb pro slévárenskou výrobu. Časopis je zaměřen na praxi. V menší míře publikuje články i teoretického charakteru. Není impaktovaný.  

Vydavatel | Publisher

Svaz sléváren České republiky
Technická 2896/2, 606 00 Brno CZ
Tel. +420 541 142 681 - asistentka

svaz@svazslevaren.cz

IČ: 44990863
DIČ: CZ44990863

Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy a zkrácení příspěvků v rubrikách. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za pravdivost údajů obsažených v reklamě. Firemní materiály nejsou lektorovány. 

ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR-
registrační značka – MK ČR E 4361

Vychází čtyřikrát ročně | 4 issues a year

Náklad | Circulation 300 ks/pcs

Sazba a tisk | Typeset and Printing
Grafotyp s.r.o. Šumperk www.grafotyp.cz

Sídlo redakce | Editorial office

Technická 2896/2, 606 00 Brno CZ
Tel. + 420 541 142 681, +420 739 665 590
redaktor@svazslevaren.cz
https://www.casopis-slevarenstvi.cz/cs/

Redakční rada | Editorial board

  • Ing. Josef Hlavinka
  • Ing. Aleš Kostelka, CSc. – redaktor
  • Ing. František Kristoň
  • Ing. Josef Valenta, Ph.D.
  • Ing. Zdeněk Vladár – předseda