Ostatní texty

Tyto pokyny jsou určeny autorům článků do oddílu Lidé ve Slévárenství. Jde o nekomerční sdělení typu přání k narozeninám, informace o jednání apod. Pro články odborné, komerční a pro inzerci platí zvláštní pokyny

Texty jsou publikovány v českém nebo slovenském jazyce. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy a úpravy délky textu. Termín odevzdání příspěvku do redakce se řídí vydavatelským plánem zveřejněným jednak v časopise samotném, jednak na www. casopis-slevarenstvi.cz/cs/ v oddíle Ediční plán. 

V případě článku delšího než polovina časopisecké stránky obdrží autor před vydáním časopisu náhled zalomeného textu ve formátu pdf k autorské korektuře. Pokud se autor k náhledu nevyjádří do čtyř pracovních dnů (včetně dne přijetí a odeslání), je text považován za schválený. Při opožděném odevzdání návrhu příspěvku autorem do redakce může být doba stanovená redakcí k autorské korektuře zkrácena.

Pokud je rozsah článku větší než jedna stránka časopiseckého formátu, je po vydání časopisu autorovi zaslán zdarma autorský výtisk. Pokud bude autorů více, bude výtisk zaslán autorovi uvedenému jako první. V případě, že autor má zájem o více výtisků, požádá o to před uzávěrkou článků redakci. Cena pro rok 2021 je 135 Kč/ks včetně poštovného + DPH.

Sazbu a grafickou úpravu zajišťuje grafické studio vydavatele. Pokud by autorem předaný text vyžadoval rozsáhlejší grafickou úpravu na náklady časopisu, redakce na to autora upozorní a dohodne s ním další postup. Formální stránka textu

 • rozsah vždy po dohodě s redakcí
 • rozsah je určován počtem tzv. autorských stránek (nikoliv normostránek), autorská stránka je určena následovně:
  • okraje po stranách 2,5 cm, okraje nahoře a dole 2,5 cm
  • řádkování 1,5 řádku
  • font: podle volby autora, doporučený je Times New Roman nebo ARIEL
  • velikost písma max. 10
  • rozpal (vodorovná hustota písma) 0 – pokud ho autor nastavuje
 • při použití písma Times New Roman velikosti 10 je pro naplnění 1 stránky v časopise nutno počítat cca 1,6 autorské stránky, při použití písma ARIEL cca o 20 % více
 • obrazové přílohy zaslat odděleně i v případě, že jsou zařazeny v textu
 • text ve Wordu (jakákoliv verze) pokud posíláte jen text
 • pokud jsou v článku fotografie, tabulky apod. a verze Wordu autora je vyšší než 2013, potom text dodat ve formátu wordovském i ve formátu pdf
 • rozlišení obrázků aj. min. 300 dpi ve velikosti 1:1

Obrazový materiál

 • obrázky a fotografie v tiskové kvalitě, min. 300 dpi ve velkosti 1:1, formáty: jpg, pdf, tiff,
 • obrazový materiál – vyznačit v textu jejich polohu buď odkazem v textu, nebo přímo jejich vložením, to však neruší požadavek dodat jej odděleně

Autor redakci zašle (pokud již tak nebylo učiněno v minulosti) – nejpozději při odevzdání návrhu článku

 • obrazový materiál pokud je potřebný
 • návrh názvu článku
 • příjmení, jméno, akademické tituly
 • telefon (nebude zveřejněn)
 • e-mail (na přání nebude zveřejněn)
 • zaměstnavatele (bude zveřejněn na přání)
 • pokud žádá výtisky navíc zašle fakturační údaje
  • v případě fyzické osoby – jméno, adresu bydliště a PSČ, u OSVČ i IČ
  • u společnosti – název, adresu, PSČ, IČ a spisovou značku vedenou u rejstříkového soudu. DIČ – pokud je společnost nebo OSVČ plátcem daně
 • doručovací adresu (pokud se liší od adresy fakturační), na kterou lze zaslat nárokový výtisk a případné výtisky navíc

Autor redakci může zaslat

 • Aktuální portrétní fotografii v elektronické podobě, v tiskové kvalitě – v případě zájmu o uveřejnění v záhlaví článku

Uvedené údaje slouží výhradně pro potřeby redakce. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů: https://www.svazslevaren.cz/…nas/o-svazu/